#de9e6b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#de9e6b由87.06%红色,61.96%绿色和41.96%蓝色组成,十进制红色值为222,绿色值为158,蓝色值为107。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,28.83%品红色,51.8%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 87.1
  • G 62.0
  • B 42.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 28.8
  • Y 51.8
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#de9e6b 颜色转换

#de9e6b十进制的RGB值为R:222, G:158, B:107。 CMYK值为C:0.0, M:28.829, Y: 51.802, K: 12.941

RGB 222, 158, 107
百分比 87.06%, 61.96%, 41.96%
十六进制 de9e6b
十进制 14589547
二进制 11011110,10011110,01101011
CMYK 0.0, 28.829, 51.802, 12.941
CMYK百分比 0%, 29%, 52%, 13%
CMY 0.129, 0.38, 0.58
CMY百分比 13%, 38%, 58%
HSL 26.61°, 63.54, 64.51
HSV (or HSB) 26.61°, 51.80200000000001, 87.06
XYZ 45.005, 41.047, 19.462
xyY 0.427, 0.389, 41.047
CIE-LAB 70.209, 18.123, 35.976
CIE-LUV 70.209, 47.921, 41.435
CIE-LCH/LCHab 70.209, 40.283, 63.264
CIE-LUV/LCHuv 70.209, 63.35, 40.849
Hunter-Lab 64.068, 13.27, 26.837
YIQ 171.322, 54.5239, -2.3352
YUV 171.322, -31.65074, 44.46051
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#de9e6b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#de9e6b 相似颜色

相似颜色

#de9e6b 色度/色彩

至黑
至白

#de9e6b 色调

色调变化

#de9e6b HTML/CSS代码

#de9e6b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #de9e6b.

<span style="color:#de9e6b;">文本</span>
#de9e6b 背景颜色

此段背景颜色为 #de9e6b.

<p style="background-color:#de9e6b;">文本</p>
#de9e6b 边框颜色

这个边框颜色为 #de9e6b.

<div style="border:1px solid #de9e6b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#de9e6b;}
.background {background-color:#de9e6b;}
.border {border:1px solid #de9e6b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉