#dfb5a4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dfb5a4由87.45%红色,70.98%绿色和64.31%蓝色组成,十进制红色值为223,绿色值为181,蓝色值为164。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,18.83%品红色,26.46%黄色和12.55%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 87.5
  • G 71.0
  • B 64.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 18.8
  • Y 26.5
  • K 12.5
  CMYK 百分比

#dfb5a4 颜色转换

#dfb5a4十进制的RGB值为R:223, G:181, B:164。 CMYK值为C:0.0, M:18.835, Y: 26.457, K: 12.549

RGB 223, 181, 164
百分比 87.45%, 70.98%, 64.31%
十六进制 dfb5a4
十进制 14661028
二进制 11011111,10110101,10100100
CMYK 0.0, 18.835, 26.457, 12.549
CMYK百分比 0%, 19%, 26%, 13%
CMY 0.125, 0.29, 0.357
CMY百分比 13%, 29%, 36%
HSL 17.29°, 47.97, 75.88
HSV (or HSB) 17.29°, 26.457000000000004, 87.45
XYZ 53.656, 51.418, 42.218
xyY 0.364, 0.349, 51.418
CIE-LAB 76.931, 12.668, 14.386
CIE-LUV 76.931, 27.708, 17.973
CIE-LCH/LCHab 76.931, 19.168, 48.633
CIE-LUV/LCHuv 76.931, 33.027, 32.97
Hunter-Lab 71.706, 8.081, 15.286
YIQ 191.62, 30.4899, 3.5926
YUV 191.62, -13.58965, 27.53017
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#dfb5a4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dfb5a4 相似颜色

相似颜色

#dfb5a4 色度/色彩

至黑
至白

#dfb5a4 色调

色调变化

#dfb5a4 HTML/CSS代码

#dfb5a4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dfb5a4.

<span style="color:#dfb5a4;">文本</span>
#dfb5a4 背景颜色

此段背景颜色为 #dfb5a4.

<p style="background-color:#dfb5a4;">文本</p>
#dfb5a4 边框颜色

这个边框颜色为 #dfb5a4.

<div style="border:1px solid #dfb5a4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dfb5a4;}
.background {background-color:#dfb5a4;}
.border {border:1px solid #dfb5a4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉