#dfb5cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dfb5cc由87.45%红色,70.98%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为223,绿色值为181,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,18.83%品红色,8.52%黄色和12.55%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 87.5
  • G 71.0
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 18.8
  • Y 8.5
  • K 12.5
  CMYK 百分比

#dfb5cc 颜色转换

#dfb5cc十进制的RGB值为R:223, G:181, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:18.835, Y: 8.52, K: 12.549

RGB 223, 181, 204
百分比 87.45%, 70.98%, 80.0%
十六进制 dfb5cc
十进制 14661068
二进制 11011111,10110101,11001100
CMYK 0.0, 18.835, 8.52, 12.549
CMYK百分比 0%, 19%, 9%, 13%
CMY 0.125, 0.29, 0.2
CMY百分比 13%, 29%, 20%
HSL 327.14°, 39.62, 79.22
HSV (or HSB) 327.14°, 18.834, 87.45
XYZ 57.853, 53.097, 64.325
xyY 0.33, 0.303, 53.097
CIE-LAB 77.932, 18.861, -5.865
CIE-LUV 77.932, 23.43, -12.197
CIE-LCH/LCHab 77.932, 19.752, 342.725
CIE-LUV/LCHuv 77.932, 26.414, 332.499
Hunter-Lab 72.867, 14.202, -1.332
YIQ 196.18, 17.6379, 16.0406
YUV 196.18, 3.85035, 23.52977
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dfb5cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dfb5cc 相似颜色

相似颜色

#dfb5cc 色度/色彩

至黑
至白

#dfb5cc 色调

色调变化

#dfb5cc HTML/CSS代码

#dfb5cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dfb5cc.

<span style="color:#dfb5cc;">文本</span>
#dfb5cc 背景颜色

此段背景颜色为 #dfb5cc.

<p style="background-color:#dfb5cc;">文本</p>
#dfb5cc 边框颜色

这个边框颜色为 #dfb5cc.

<div style="border:1px solid #dfb5cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dfb5cc;}
.background {background-color:#dfb5cc;}
.border {border:1px solid #dfb5cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉