#dfb8b9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dfb8b9由87.45%红色,72.16%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为223,绿色值为184,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,17.49%品红色,17.04%黄色和12.55%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 87.5
  • G 72.2
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 17.5
  • Y 17.0
  • K 12.5
  CMYK 百分比

#dfb8b9 颜色转换

#dfb8b9十进制的RGB值为R:223, G:184, B:185。 CMYK值为C:0.0, M:17.489, Y: 17.04, K: 12.549

RGB 223, 184, 185
百分比 87.45%, 72.16%, 72.55%
十六进制 dfb8b9
十进制 14661817
二进制 11011111,10111000,10111001
CMYK 0.0, 17.489, 17.04, 12.549
CMYK百分比 0%, 17%, 17%, 13%
CMY 0.125, 0.278, 0.275
CMY百分比 13%, 28%, 27%
HSL 358.46°, 37.86, 79.8
HSV (or HSB) 358.46°, 17.488999999999997, 87.45
XYZ 56.328, 53.473, 53.251
xyY 0.345, 0.328, 53.473
CIE-LAB 78.154, 14.149, 4.76
CIE-LUV 78.154, 23.824, 4.4
CIE-LCH/LCHab 78.154, 14.928, 18.594
CIE-LUV/LCHuv 78.154, 24.227, 10.464
Hunter-Lab 73.125, 9.528, 8.012
YIQ 195.775, 22.9188, 8.5597
YUV 195.775, -5.30023, 23.88499
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dfb8b9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dfb8b9 相似颜色

相似颜色

#dfb8b9 色度/色彩

至黑
至白

#dfb8b9 色调

色调变化

#dfb8b9 HTML/CSS代码

#dfb8b9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dfb8b9.

<span style="color:#dfb8b9;">文本</span>
#dfb8b9 背景颜色

此段背景颜色为 #dfb8b9.

<p style="background-color:#dfb8b9;">文本</p>
#dfb8b9 边框颜色

这个边框颜色为 #dfb8b9.

<div style="border:1px solid #dfb8b9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dfb8b9;}
.background {background-color:#dfb8b9;}
.border {border:1px solid #dfb8b9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉