#dfbdb3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dfbdb3由87.45%红色,74.12%绿色和70.2%蓝色组成,十进制红色值为223,绿色值为189,蓝色值为179。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.25%品红色,19.73%黄色和12.55%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 87.5
  • G 74.1
  • B 70.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.2
  • Y 19.7
  • K 12.5
  CMYK 百分比

#dfbdb3 颜色转换

#dfbdb3十进制的RGB值为R:223, G:189, B:179。 CMYK值为C:0.0, M:15.246, Y: 19.731, K: 12.549

RGB 223, 189, 179
百分比 87.45%, 74.12%, 70.2%
十六进制 dfbdb3
十进制 14663091
二进制 11011111,10111101,10110011
CMYK 0.0, 15.246, 19.731, 12.549
CMYK百分比 0%, 15%, 20%, 13%
CMY 0.125, 0.259, 0.298
CMY百分比 13%, 26%, 30%
HSL 13.64°, 40.74, 78.82
HSV (or HSB) 13.64°, 19.731, 87.45
XYZ 56.765, 55.339, 50.337
xyY 0.349, 0.341, 55.339
CIE-LAB 79.236, 10.564, 9.555
CIE-LUV 79.236, 21.565, 11.895
CIE-LCH/LCHab 79.236, 14.245, 42.128
CIE-LUV/LCHuv 79.236, 24.628, 28.88
Hunter-Lab 74.39, 6.024, 11.954
YIQ 198.026, 23.4736, 4.079
YUV 198.026, -9.36053, 21.9101
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dfbdb3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dfbdb3 相似颜色

相似颜色

#dfbdb3 色度/色彩

至黑
至白

#dfbdb3 色调

色调变化

#dfbdb3 HTML/CSS代码

#dfbdb3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dfbdb3.

<span style="color:#dfbdb3;">文本</span>
#dfbdb3 背景颜色

此段背景颜色为 #dfbdb3.

<p style="background-color:#dfbdb3;">文本</p>
#dfbdb3 边框颜色

这个边框颜色为 #dfbdb3.

<div style="border:1px solid #dfbdb3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dfbdb3;}
.background {background-color:#dfbdb3;}
.border {border:1px solid #dfbdb3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉