#dfc2be 颜色信息

在RGB颜色空间中,#dfc2be由87.45%红色,76.08%绿色和74.51%蓝色组成,十进制红色值为223,绿色值为194,蓝色值为190。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,13.01%品红色,14.8%黄色和12.55%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 87.5
  • G 76.1
  • B 74.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 13.0
  • Y 14.8
  • K 12.5
  CMYK 百分比

#dfc2be 颜色转换

#dfc2be十进制的RGB值为R:223, G:194, B:190。 CMYK值为C:0.0, M:13.005, Y: 14.798, K: 12.549

RGB 223, 194, 190
百分比 87.45%, 76.08%, 74.51%
十六进制 dfc2be
十进制 14664382
二进制 11011111,11000010,10111110
CMYK 0.0, 13.005, 14.798, 12.549
CMYK百分比 0%, 13%, 15%, 13%
CMY 0.125, 0.239, 0.255
CMY百分比 13%, 24%, 25%
HSL 7.27°, 34.02, 80.98
HSV (or HSB) 7.27°, 14.798, 87.45
XYZ 59.016, 57.99, 56.797
xyY 0.34, 0.334, 57.99
CIE-LAB 80.733, 9.607, 5.784
CIE-LUV 80.733, 17.747, 6.767
CIE-LCH/LCHab 80.733, 11.214, 31.051
CIE-LUV/LCHuv 80.733, 18.993, 20.873
Hunter-Lab 76.151, 5.07, 9.085
YIQ 202.215, 18.5663, 4.8887
YUV 202.215, -6.00883, 18.23504
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#dfc2be 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#dfc2be 相似颜色

相似颜色

#dfc2be 色度/色彩

至黑
至白

#dfc2be 色调

色调变化

#dfc2be HTML/CSS代码

#dfc2be 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #dfc2be.

<span style="color:#dfc2be;">文本</span>
#dfc2be 背景颜色

此段背景颜色为 #dfc2be.

<p style="background-color:#dfc2be;">文本</p>
#dfc2be 边框颜色

这个边框颜色为 #dfc2be.

<div style="border:1px solid #dfc2be;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#dfc2be;}
.background {background-color:#dfc2be;}
.border {border:1px solid #dfc2be;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉