#e0b4db 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0b4db由87.84%红色,70.59%绿色和85.88%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为180,蓝色值为219。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,19.64%品红色,2.23%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 87.8
  • G 70.6
  • B 85.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 19.6
  • Y 2.2
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#e0b4db 颜色转换

#e0b4db十进制的RGB值为R:224, G:180, B:219。 CMYK值为C:0.0, M:19.643, Y: 2.232, K: 12.157

RGB 224, 180, 219
百分比 87.84%, 70.59%, 85.88%
十六进制 e0b4db
十进制 14726363
二进制 11100000,10110100,11011011
CMYK 0.0, 19.643, 2.232, 12.157
CMYK百分比 0%, 20%, 2%, 12%
CMY 0.122, 0.294, 0.141
CMY百分比 12%, 29%, 14%
HSL 306.82°, 41.51, 79.22
HSV (or HSB) 306.82°, 19.643, 87.84
XYZ 59.846, 53.606, 74.208
xyY 0.319, 0.286, 53.606
CIE-LAB 78.231, 22.382, -13.538
CIE-LUV 78.231, 22.858, -24.731
CIE-LCH/LCHab 78.231, 26.158, 328.832
CIE-LUV/LCHuv 78.231, 33.677, 312.746
Hunter-Lab 73.216, 17.777, -8.843
YIQ 197.602, 13.6889, 21.4428
YUV 197.602, 10.53208, 23.15961
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e0b4db 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0b4db 相似颜色

相似颜色

#e0b4db 色度/色彩

至黑
至白

#e0b4db 色调

色调变化

#e0b4db HTML/CSS代码

#e0b4db 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0b4db.

<span style="color:#e0b4db;">文本</span>
#e0b4db 背景颜色

此段背景颜色为 #e0b4db.

<p style="background-color:#e0b4db;">文本</p>
#e0b4db 边框颜色

这个边框颜色为 #e0b4db.

<div style="border:1px solid #e0b4db;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0b4db;}
.background {background-color:#e0b4db;}
.border {border:1px solid #e0b4db;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉