#e0b8ec 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0b8ec由87.84%红色,72.16%绿色和92.55%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为184,蓝色值为236。在CMKY色彩空间中,他由5.08%青色,22.03%品红色,0.0%黄色和7.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 87.8
  • G 72.2
  • B 92.5
  RGB 百分比
  • C 5.1
  • M 22.0
  • Y 0.0
  • K 7.5
  CMYK 百分比

#e0b8ec 颜色转换

#e0b8ec十进制的RGB值为R:224, G:184, B:236。 CMYK值为C:5.085, M:22.034, Y: 0.0, K: 7.451

RGB 224, 184, 236
百分比 87.84%, 72.16%, 92.55%
十六进制 e0b8ec
十进制 14727404
二进制 11100000,10111000,11101100
CMYK 5.085, 22.034, 0.0, 7.451
CMYK百分比 5%, 22%, 0%, 7%
CMY 0.122, 0.278, 0.075
CMY百分比 12%, 28%, 7%
HSL 286.15°, 57.78, 82.35
HSV (or HSB) 286.15°, 22.034000000000002, 92.55
XYZ 63.019, 56.185, 86.877
xyY 0.306, 0.273, 56.185
CIE-LAB 79.719, 23.412, -20.467
CIE-LUV 79.719, 18.933, -36.084
CIE-LCH/LCHab 79.719, 31.097, 318.839
CIE-LUV/LCHuv 79.719, 40.75, 297.685
Hunter-Lab 74.957, 18.897, -16.249
YIQ 201.888, 7.1284, 24.6424
YUV 201.888, 16.78864, 19.39948
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#e0b8ec 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0b8ec 相似颜色

相似颜色

#e0b8ec 色度/色彩

至黑
至白

#e0b8ec 色调

色调变化

#e0b8ec HTML/CSS代码

#e0b8ec 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0b8ec.

<span style="color:#e0b8ec;">文本</span>
#e0b8ec 背景颜色

此段背景颜色为 #e0b8ec.

<p style="background-color:#e0b8ec;">文本</p>
#e0b8ec 边框颜色

这个边框颜色为 #e0b8ec.

<div style="border:1px solid #e0b8ec;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0b8ec;}
.background {background-color:#e0b8ec;}
.border {border:1px solid #e0b8ec;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉