#e0c6dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0c6dc由87.84%红色,77.65%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为198,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.61%品红色,1.78%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R87.8
  • G77.6
  • B86.3
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M11.6
  • Y1.8
  • K12.2
  CMYK 百分比

#e0c6dc 颜色转换

#e0c6dc十进制的RGB值为R:224, G:198, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:11.607, Y: 1.785, K: 12.157

RGB224, 198, 220
百分比87.84%, 77.65%, 86.27%
十六进制e0c6dc
十进制14730972
二进制11100000,11000110,11011100
CMYK0.0, 11.607, 1.785, 12.157
CMYK百分比0%, 12%, 2%, 12%
CMY0.122, 0.224, 0.137
CMY百分比12%, 22%, 14%
HSL309.23°, 29.54, 82.75
HSV (or HSB)309.23°, 11.607000000000001, 87.84
XYZ63.851, 61.404, 76.195
xyY0.317, 0.305, 61.404
CIE-LAB82.595, 12.925, -7.572
CIE-LUV82.595, 13.562, -13.883
CIE-LCH/LCHab82.595, 14.98, 329.639
CIE-LUV/LCHuv82.595, 19.408, 314.329
Hunter-Lab78.36, 8.317, -2.799
YIQ208.282, 8.4248, 12.3454
YUV208.282, 5.7686, 13.78978
网页安全色#cccccc
颜色名称

#e0c6dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0c6dc 相似颜色

相似颜色

#e0c6dc 色度/色彩

至黑
至白

#e0c6dc 色调

色调变化

#e0c6dc HTML/CSS代码

#e0c6dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0c6dc.

<span style="color:#e0c6dc;">文本</span>
#e0c6dc 背景颜色

此段背景颜色为 #e0c6dc.

<p style="background-color:#e0c6dc;">文本</p>
#e0c6dc 边框颜色

这个边框颜色为 #e0c6dc.

<div style="border:1px solid #e0c6dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0c6dc;}
.background {background-color:#e0c6dc;}
.border {border:1px solid #e0c6dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉