#e0ca8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0ca8e由87.84%红色,79.22%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为202,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.82%品红色,36.61%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 87.8
  • G 79.2
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.8
  • Y 36.6
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#e0ca8e 颜色转换

#e0ca8e十进制的RGB值为R:224, G:202, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:9.821, Y: 36.607, K: 12.157

RGB 224, 202, 142
百分比 87.84%, 79.22%, 55.69%
十六进制 e0ca8e
十进制 14731918
二进制 11100000,11001010,10001110
CMYK 0.0, 9.821, 36.607, 12.157
CMYK百分比 0%, 10%, 37%, 12%
CMY 0.122, 0.208, 0.443
CMY百分比 12%, 21%, 44%
HSL 43.9°, 56.94, 71.77
HSV (or HSB) 43.9°, 36.607, 87.84
XYZ 56.743, 60.043, 34.19
xyY 0.376, 0.398, 60.043
CIE-LAB 81.862, -0.805, 32.788
CIE-LUV 81.862, 17.34, 44.146
CIE-LCH/LCHab 81.862, 32.798, 91.406
CIE-LUV/LCHuv 81.862, 47.429, 68.556
Hunter-Lab 77.487, -4.889, 28.08
YIQ 201.738, 32.3878, -14.019
YUV 201.738, -29.39484, 19.5306
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#e0ca8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0ca8e 相似颜色

相似颜色

#e0ca8e 色度/色彩

至黑
至白

#e0ca8e 色调

色调变化

#e0ca8e HTML/CSS代码

#e0ca8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0ca8e.

<span style="color:#e0ca8e;">文本</span>
#e0ca8e 背景颜色

此段背景颜色为 #e0ca8e.

<p style="background-color:#e0ca8e;">文本</p>
#e0ca8e 边框颜色

这个边框颜色为 #e0ca8e.

<div style="border:1px solid #e0ca8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0ca8e;}
.background {background-color:#e0ca8e;}
.border {border:1px solid #e0ca8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉