#e0cd38 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0cd38由87.84%红色,80.39%绿色和21.96%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为205,蓝色值为56。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.48%品红色,75.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 87.8
  • G 80.4
  • B 22.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.5
  • Y 75.0
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#e0cd38 颜色转换

#e0cd38十进制的RGB值为R:224, G:205, B:56。 CMYK值为C:0.0, M:8.482, Y: 75.0, K: 12.157

RGB 224, 205, 56
百分比 87.84%, 80.39%, 21.96%
十六进制 e0cd38
十进制 14732600
二进制 11100000,11001101,00111000
CMYK 0.0, 8.482, 75.0, 12.157
CMYK百分比 0%, 8%, 75%, 12%
CMY 0.122, 0.196, 0.78
CMY百分比 12%, 20%, 78%
HSL 53.22°, 73.04, 54.9
HSV (or HSB) 53.22°, 75.0, 87.84
XYZ 53.286, 59.797, 12.476
xyY 0.424, 0.476, 59.797
CIE-LAB 81.728, -8.958, 71.354
CIE-LUV 81.728, 19.087, 81.337
CIE-LCH/LCHab 81.728, 71.914, 97.155
CIE-LUV/LCHuv 81.728, 83.546, 76.794
Hunter-Lab 77.329, -12.323, 44.564
YIQ 193.695, 59.1958, -42.3503
YUV 193.695, -67.75742, 26.58649
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#e0cd38 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0cd38 相似颜色

相似颜色

#e0cd38 色度/色彩

至黑
至白

#e0cd38 色调

色调变化

#e0cd38 HTML/CSS代码

#e0cd38 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0cd38.

<span style="color:#e0cd38;">文本</span>
#e0cd38 背景颜色

此段背景颜色为 #e0cd38.

<p style="background-color:#e0cd38;">文本</p>
#e0cd38 边框颜色

这个边框颜色为 #e0cd38.

<div style="border:1px solid #e0cd38;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0cd38;}
.background {background-color:#e0cd38;}
.border {border:1px solid #e0cd38;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉