#e0cdd7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0cdd7由87.84%红色,80.39%绿色和84.31%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为205,蓝色值为215。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.48%品红色,4.02%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 87.8
  • G 80.4
  • B 84.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.5
  • Y 4.0
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#e0cdd7 颜色转换

#e0cdd7十进制的RGB值为R:224, G:205, B:215。 CMYK值为C:0.0, M:8.482, Y: 4.017, K: 12.157

RGB 224, 205, 215
百分比 87.84%, 80.39%, 84.31%
十六进制 e0cdd7
十进制 14732759
二进制 11100000,11001101,11010111
CMYK 0.0, 8.482, 4.017, 12.157
CMYK百分比 0%, 8%, 4%, 12%
CMY 0.122, 0.196, 0.157
CMY百分比 12%, 20%, 16%
HSL 328.42°, 23.46, 84.12
HSV (or HSB) 328.42°, 8.482000000000001, 87.84
XYZ 64.836, 64.417, 73.304
xyY 0.32, 0.318, 64.417
CIE-LAB 84.182, 8.324, -2.561
CIE-LUV 84.182, 10.361, -5.37
CIE-LCH/LCHab 84.182, 8.709, 342.9
CIE-LUV/LCHuv 84.182, 11.67, 332.603
Hunter-Lab 80.26, 3.74, 2.03
YIQ 211.821, 8.1091, 7.1305
YUV 211.821, 1.56658, 10.6849
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e0cdd7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0cdd7 相似颜色

相似颜色

#e0cdd7 色度/色彩

至黑
至白

#e0cdd7 色调

色调变化

#e0cdd7 HTML/CSS代码

#e0cdd7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0cdd7.

<span style="color:#e0cdd7;">文本</span>
#e0cdd7 背景颜色

此段背景颜色为 #e0cdd7.

<p style="background-color:#e0cdd7;">文本</p>
#e0cdd7 边框颜色

这个边框颜色为 #e0cdd7.

<div style="border:1px solid #e0cdd7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0cdd7;}
.background {background-color:#e0cdd7;}
.border {border:1px solid #e0cdd7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉