#e0e0e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0e0e0由87.84%红色,87.84%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为224,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R87.8
  • G87.8
  • B87.8
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.0
  • Y0.0
  • K12.2
  CMYK 百分比

#e0e0e0 颜色转换

#e0e0e0十进制的RGB值为R:224, G:224, B:224。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 12.157

RGB224, 224, 224
百分比87.84%, 87.84%, 87.84%
十六进制e0e0e0
十进制14737632
二进制11100000,11100000,11100000
CMYK0.0, 0.0, 0.0, 12.157
CMYK百分比0%, 0%, 0%, 12%
CMY0.122, 0.122, 0.122
CMY百分比12%, 12%, 12%
HSL0.0°, 0.0, 87.84
HSV (or HSB)0.0°, 0.0, 87.84
XYZ70.848, 74.54, 81.172
xyY0.313, 0.329, 74.54
CIE-LAB89.177, 0, -0.008
CIE-LUV89.177, -0.006, -0.012
CIE-LCH/LCHab89.177, 0.008, 266.929
CIE-LUV/LCHuv89.177, 0.013, 244.541
Hunter-Lab86.337, -4.612, 4.692
YIQ224, 0, 0
YUV224, 0.00224, 0
网页安全色#cccccc
颜色名称

#e0e0e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0e0e0 相似颜色

相似颜色

#e0e0e0 色度/色彩

至黑
至白

#e0e0e0 色调

色调变化

#e0e0e0 HTML/CSS代码

#e0e0e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0e0e0.

<span style="color:#e0e0e0;">文本</span>
#e0e0e0 背景颜色

此段背景颜色为 #e0e0e0.

<p style="background-color:#e0e0e0;">文本</p>
#e0e0e0 边框颜色

这个边框颜色为 #e0e0e0.

<div style="border:1px solid #e0e0e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0e0e0;}
.background {background-color:#e0e0e0;}
.border {border:1px solid #e0e0e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉