#e0e2a2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0e2a2由87.84%红色,88.63%绿色和63.53%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为226,蓝色值为162。在CMKY色彩空间中,他由0.88%青色,0.0%品红色,28.32%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 87.8
  • G 88.6
  • B 63.5
  RGB 百分比
  • C 0.9
  • M 0.0
  • Y 28.3
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e0e2a2 颜色转换

#e0e2a2十进制的RGB值为R:224, G:226, B:162。 CMYK值为C:0.885, M:0.0, Y: 28.319, K: 11.373

RGB 224, 226, 162
百分比 87.84%, 88.63%, 63.53%
十六进制 e0e2a2
十进制 14738082
二进制 11100000,11100010,10100010
CMYK 0.885, 0.0, 28.319, 11.373
CMYK百分比 1%, 0%, 28%, 11%
CMY 0.122, 0.114, 0.365
CMY百分比 12%, 11%, 36%
HSL 61.88°, 52.46, 76.08
HSV (or HSB) 61.88°, 28.319, 88.63
XYZ 64.457, 72.849, 44.846
xyY 0.354, 0.4, 72.849
CIE-LAB 88.375, -10.608, 31.153
CIE-LUV 88.375, 2.022, 45.073
CIE-LCH/LCHab 88.375, 32.91, 108.805
CIE-LUV/LCHuv 88.375, 45.118, 87.431
Hunter-Lab 85.352, -14.563, 28.594
YIQ 218.106, 19.3714, -20.3398
YUV 218.106, -27.60748, 5.17064
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#e0e2a2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0e2a2 相似颜色

相似颜色

#e0e2a2 色度/色彩

至黑
至白

#e0e2a2 色调

色调变化

#e0e2a2 HTML/CSS代码

#e0e2a2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0e2a2.

<span style="color:#e0e2a2;">文本</span>
#e0e2a2 背景颜色

此段背景颜色为 #e0e2a2.

<p style="background-color:#e0e2a2;">文本</p>
#e0e2a2 边框颜色

这个边框颜色为 #e0e2a2.

<div style="border:1px solid #e0e2a2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0e2a2;}
.background {background-color:#e0e2a2;}
.border {border:1px solid #e0e2a2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉