#e0e2ec 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e0e2ec由87.84%红色,88.63%绿色和92.55%蓝色组成,十进制红色值为224,绿色值为226,蓝色值为236。在CMKY色彩空间中,他由5.08%青色,4.24%品红色,0.0%黄色和7.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 87.8
  • G 88.6
  • B 92.5
  RGB 百分比
  • C 5.1
  • M 4.2
  • Y 0.0
  • K 7.5
  CMYK 百分比

#e0e2ec 颜色转换

#e0e2ec十进制的RGB值为R:224, G:226, B:236。 CMYK值为C:5.085, M:4.238, Y: 0.0, K: 7.451

RGB 224, 226, 236
百分比 87.84%, 88.63%, 92.55%
十六进制 e0e2ec
十进制 14738156
二进制 11100000,11100010,11101100
CMYK 5.085, 4.238, 0.0, 7.451
CMYK百分比 5%, 4%, 0%, 7%
CMY 0.122, 0.114, 0.075
CMY百分比 12%, 11%, 7%
HSL 230.0°, 24.0, 90.2
HSV (or HSB) 230.0°, 5.085, 92.55
XYZ 73.074, 76.296, 90.229
xyY 0.305, 0.318, 76.296
CIE-LAB 89.996, 1.168, -5.104
CIE-LUV 89.996, -1.673, -8.11
CIE-LCH/LCHab 89.996, 5.236, 282.89
CIE-LUV/LCHuv 89.996, 8.281, 258.347
Hunter-Lab 87.348, -3.526, -0.103
YIQ 226.542, -4.4048, 2.689
YUV 226.542, 4.65652, -2.2301
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#e0e2ec 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e0e2ec 相似颜色

相似颜色

#e0e2ec 色度/色彩

至黑
至白

#e0e2ec 色调

色调变化

#e0e2ec HTML/CSS代码

#e0e2ec 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e0e2ec.

<span style="color:#e0e2ec;">文本</span>
#e0e2ec 背景颜色

此段背景颜色为 #e0e2ec.

<p style="background-color:#e0e2ec;">文本</p>
#e0e2ec 边框颜色

这个边框颜色为 #e0e2ec.

<div style="border:1px solid #e0e2ec;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e0e2ec;}
.background {background-color:#e0e2ec;}
.border {border:1px solid #e0e2ec;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉