#e17d8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e17d8b由88.24%红色,49.02%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为125,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,44.44%品红色,38.22%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 88.2
  • G 49.0
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 44.4
  • Y 38.2
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e17d8b 颜色转换

#e17d8b十进制的RGB值为R:225, G:125, B:139。 CMYK值为C:0.0, M:44.444, Y: 38.222, K: 11.765

RGB 225, 125, 139
百分比 88.24%, 49.02%, 54.51%
十六进制 e17d8b
十进制 14777739
二进制 11100001,01111101,10001011
CMYK 0.0, 44.444, 38.222, 11.765
CMYK百分比 0%, 44%, 38%, 12%
CMY 0.118, 0.51, 0.455
CMY百分比 12%, 51%, 45%
HSL 351.6°, 62.5, 68.63
HSV (or HSB) 351.6°, 44.444, 88.23
XYZ 43.046, 32.542, 28.439
xyY 0.414, 0.313, 32.542
CIE-LAB 63.788, 40.057, 9.722
CIE-LUV 63.788, 67.545, 5.585
CIE-LCH/LCHab 63.788, 41.22, 13.642
CIE-LUV/LCHuv 63.788, 67.775, 4.727
Hunter-Lab 57.045, 34.864, 10.374
YIQ 156.496, 55.0918, 25.5068
YUV 156.496, -8.60775, 60.09986
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#e17d8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e17d8b 相似颜色

相似颜色

#e17d8b 色度/色彩

至黑
至白

#e17d8b 色调

色调变化

#e17d8b HTML/CSS代码

#e17d8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e17d8b.

<span style="color:#e17d8b;">文本</span>
#e17d8b 背景颜色

此段背景颜色为 #e17d8b.

<p style="background-color:#e17d8b;">文本</p>
#e17d8b 边框颜色

这个边框颜色为 #e17d8b.

<div style="border:1px solid #e17d8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e17d8b;}
.background {background-color:#e17d8b;}
.border {border:1px solid #e17d8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉