#e19cb5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e19cb5由88.24%红色,61.18%绿色和70.98%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为156,蓝色值为181。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.67%品红色,19.56%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 88.2
  • G 61.2
  • B 71.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 30.7
  • Y 19.6
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e19cb5 颜色转换

#e19cb5十进制的RGB值为R:225, G:156, B:181。 CMYK值为C:0.0, M:30.667, Y: 19.556, K: 11.765

RGB 225, 156, 181
百分比 88.24%, 61.18%, 70.98%
十六进制 e19cb5
十进制 14785717
二进制 11100001,10011100,10110101
CMYK 0.0, 30.667, 19.556, 11.765
CMYK百分比 0%, 31%, 20%, 12%
CMY 0.118, 0.388, 0.29
CMY百分比 12%, 39%, 29%
HSL 338.26°, 53.49, 74.71
HSV (or HSB) 338.26°, 30.667, 88.23
XYZ 51.28, 43.123, 49.336
xyY 0.357, 0.3, 43.123
CIE-LAB 71.638, 29.291, -2.514
CIE-LUV 71.638, 41.518, -8.99
CIE-LCH/LCHab 71.638, 29.399, 355.095
CIE-LUV/LCHuv 71.638, 42.48, 347.782
Hunter-Lab 65.668, 24.471, 1.423
YIQ 179.481, 33.0846, 22.3735
YUV 179.481, 0.74959, 39.93475
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e19cb5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e19cb5 相似颜色

相似颜色

#e19cb5 色度/色彩

至黑
至白

#e19cb5 色调

色调变化

#e19cb5 HTML/CSS代码

#e19cb5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e19cb5.

<span style="color:#e19cb5;">文本</span>
#e19cb5 背景颜色

此段背景颜色为 #e19cb5.

<p style="background-color:#e19cb5;">文本</p>
#e19cb5 边框颜色

这个边框颜色为 #e19cb5.

<div style="border:1px solid #e19cb5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e19cb5;}
.background {background-color:#e19cb5;}
.border {border:1px solid #e19cb5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉