#e1a5cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1a5cc由88.24%红色,64.71%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为165,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,26.67%品红色,9.33%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 88.2
  • G 64.7
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 26.7
  • Y 9.3
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e1a5cc 颜色转换

#e1a5cc十进制的RGB值为R:225, G:165, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:26.666, Y: 9.333, K: 11.765

RGB 225, 165, 204
百分比 88.24%, 64.71%, 80.0%
十六进制 e1a5cc
十进制 14788044
二进制 11100001,10100101,11001100
CMYK 0.0, 26.666, 9.333, 11.765
CMYK百分比 0%, 27%, 9%, 12%
CMY 0.118, 0.353, 0.2
CMY百分比 12%, 35%, 20%
HSL 321.0°, 50.0, 76.47
HSV (or HSB) 321.0°, 26.667, 88.23
XYZ 55.404, 47.279, 63.331
xyY 0.334, 0.285, 47.279
CIE-LAB 74.368, 28.157, -11.141
CIE-LUV 74.368, 33.181, -21.829
CIE-LCH/LCHab 74.368, 30.281, 338.412
CIE-LUV/LCHuv 74.368, 39.717, 326.659
Hunter-Lab 68.76, 23.499, -6.477
YIQ 187.386, 23.2233, 24.8268
YUV 187.386, 8.17785, 32.99961
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e1a5cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1a5cc 相似颜色

相似颜色

#e1a5cc 色度/色彩

至黑
至白

#e1a5cc 色调

色调变化

#e1a5cc HTML/CSS代码

#e1a5cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1a5cc.

<span style="color:#e1a5cc;">文本</span>
#e1a5cc 背景颜色

此段背景颜色为 #e1a5cc.

<p style="background-color:#e1a5cc;">文本</p>
#e1a5cc 边框颜色

这个边框颜色为 #e1a5cc.

<div style="border:1px solid #e1a5cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1a5cc;}
.background {background-color:#e1a5cc;}
.border {border:1px solid #e1a5cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉