#e1b2e8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1b2e8由88.24%红色,69.8%绿色和90.98%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为178,蓝色值为232。在CMKY色彩空间中,他由3.02%青色,23.28%品红色,0.0%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99ff

  • R 88.2
  • G 69.8
  • B 91.0
  RGB 百分比
  • C 3.0
  • M 23.3
  • Y 0.0
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e1b2e8 颜色转换

#e1b2e8十进制的RGB值为R:225, G:178, B:232。 CMYK值为C:3.017, M:23.275, Y: 0.0, K: 9.02

RGB 225, 178, 232
百分比 88.24%, 69.8%, 90.98%
十六进制 e1b2e8
十进制 14791400
二进制 11100001,10110010,11101000
CMYK 3.017, 23.275, 0.0, 9.02
CMYK百分比 3%, 23%, 0%, 9%
CMY 0.118, 0.302, 0.09
CMY百分比 12%, 30%, 9%
HSL 292.22°, 54.0, 80.39
HSV (or HSB) 292.22°, 23.276, 90.98
XYZ 61.535, 53.676, 83.458
xyY 0.31, 0.27, 53.676
CIE-LAB 78.272, 26.199, -20.496
CIE-LUV 78.272, 22.904, -36.501
CIE-LCH/LCHab 78.272, 33.263, 321.963
CIE-LUV/LCHuv 78.272, 43.092, 302.108
Hunter-Lab 73.264, 21.713, -16.256
YIQ 198.209, 10.6571, 26.7453
YUV 198.209, 16.63067, 23.50446
网页安全色 #cc99ff
颜色名称

#e1b2e8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1b2e8 相似颜色

相似颜色

#e1b2e8 色度/色彩

至黑
至白

#e1b2e8 色调

色调变化

#e1b2e8 HTML/CSS代码

#e1b2e8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1b2e8.

<span style="color:#e1b2e8;">文本</span>
#e1b2e8 背景颜色

此段背景颜色为 #e1b2e8.

<p style="background-color:#e1b2e8;">文本</p>
#e1b2e8 边框颜色

这个边框颜色为 #e1b2e8.

<div style="border:1px solid #e1b2e8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1b2e8;}
.background {background-color:#e1b2e8;}
.border {border:1px solid #e1b2e8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉