#e1cacd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1cacd由88.24%红色,79.22%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为202,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.22%品红色,8.89%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.2
  • G 79.2
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.2
  • Y 8.9
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e1cacd 颜色转换

#e1cacd十进制的RGB值为R:225, G:202, B:205。 CMYK值为C:0.0, M:10.222, Y: 8.889, K: 11.765

RGB 225, 202, 205
百分比 88.24%, 79.22%, 80.39%
十六进制 e1cacd
十进制 14797517
二进制 11100001,11001010,11001101
CMYK 0.0, 10.222, 8.889, 11.765
CMYK百分比 0%, 10%, 9%, 12%
CMY 0.118, 0.208, 0.196
CMY百分比 12%, 21%, 20%
HSL 352.17°, 27.71, 83.73
HSV (or HSB) 352.17°, 10.222000000000001, 88.23
XYZ 63.19, 62.657, 66.52
xyY 0.328, 0.326, 62.657
CIE-LAB 83.262, 8.535, 1.437
CIE-LUV 83.262, 13.351, 0.622
CIE-LCH/LCHab 83.262, 8.655, 9.556
CIE-LUV/LCHuv 83.262, 13.366, 2.669
Hunter-Lab 79.156, 3.971, 5.585
YIQ 209.219, 12.7418, 5.7981
YUV 209.219, -2.07397, 13.84497
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e1cacd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1cacd 相似颜色

相似颜色

#e1cacd 色度/色彩

至黑
至白

#e1cacd 色调

色调变化

#e1cacd HTML/CSS代码

#e1cacd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1cacd.

<span style="color:#e1cacd;">文本</span>
#e1cacd 背景颜色

此段背景颜色为 #e1cacd.

<p style="background-color:#e1cacd;">文本</p>
#e1cacd 边框颜色

这个边框颜色为 #e1cacd.

<div style="border:1px solid #e1cacd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1cacd;}
.background {background-color:#e1cacd;}
.border {border:1px solid #e1cacd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉