#e1cbb6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1cbb6由88.24%红色,79.61%绿色和71.37%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为203,蓝色值为182。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.78%品红色,19.11%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.2
  • G 79.6
  • B 71.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.8
  • Y 19.1
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e1cbb6 颜色转换

#e1cbb6十进制的RGB值为R:225, G:203, B:182。 CMYK值为C:0.0, M:9.777, Y: 19.11, K: 11.765

RGB 225, 203, 182
百分比 88.24%, 79.61%, 71.37%
十六进制 e1cbb6
十进制 14797750
二进制 11100001,11001011,10110110
CMYK 0.0, 9.777, 19.11, 11.765
CMYK百分比 0%, 10%, 19%, 12%
CMY 0.118, 0.204, 0.286
CMY百分比 12%, 20%, 29%
HSL 29.3°, 41.75, 79.8
HSV (or HSB) 29.3°, 19.111, 88.23
XYZ 60.85, 62.098, 53.034
xyY 0.346, 0.353, 62.098
CIE-LAB 82.965, 4.358, 13.269
CIE-LUV 82.965, 14.614, 18.386
CIE-LCH/LCHab 82.965, 13.967, 71.82
CIE-LUV/LCHuv 82.965, 23.486, 51.522
Hunter-Lab 78.802, -0.069, 15.259
YIQ 207.184, 19.8571, -1.8822
YUV 207.184, -12.39083, 15.63021
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e1cbb6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1cbb6 相似颜色

相似颜色

#e1cbb6 色度/色彩

至黑
至白

#e1cbb6 色调

色调变化

#e1cbb6 HTML/CSS代码

#e1cbb6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1cbb6.

<span style="color:#e1cbb6;">文本</span>
#e1cbb6 背景颜色

此段背景颜色为 #e1cbb6.

<p style="background-color:#e1cbb6;">文本</p>
#e1cbb6 边框颜色

这个边框颜色为 #e1cbb6.

<div style="border:1px solid #e1cbb6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1cbb6;}
.background {background-color:#e1cbb6;}
.border {border:1px solid #e1cbb6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉