#e1cdd4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1cdd4由88.24%红色,80.39%绿色和83.14%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为205,蓝色值为212。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.89%品红色,5.78%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.2
  • G 80.4
  • B 83.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.9
  • Y 5.8
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e1cdd4 颜色转换

#e1cdd4十进制的RGB值为R:225, G:205, B:212。 CMYK值为C:0.0, M:8.889, Y: 5.778, K: 11.765

RGB 225, 205, 212
百分比 88.24%, 80.39%, 83.14%
十六进制 e1cdd4
十进制 14798292
二进制 11100001,11001101,11010100
CMYK 0.0, 8.889, 5.778, 11.765
CMYK百分比 0%, 9%, 6%, 12%
CMY 0.118, 0.196, 0.169
CMY百分比 12%, 20%, 17%
HSL 339.0°, 25.0, 84.31
HSV (or HSB) 339.0°, 8.889, 88.23
XYZ 64.764, 64.424, 71.307
xyY 0.323, 0.321, 64.424
CIE-LAB 84.186, 8.146, -0.947
CIE-LUV 84.186, 11.196, -2.886
CIE-LCH/LCHab 84.186, 8.201, 353.37
CIE-LUV/LCHuv 84.186, 11.562, 345.545
Hunter-Lab 80.265, 3.566, 3.512
YIQ 211.778, 9.6689, 6.4084
YUV 211.778, 0.11145, 11.59993
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e1cdd4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1cdd4 相似颜色

相似颜色

#e1cdd4 色度/色彩

至黑
至白

#e1cdd4 色调

色调变化

#e1cdd4 HTML/CSS代码

#e1cdd4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1cdd4.

<span style="color:#e1cdd4;">文本</span>
#e1cdd4 背景颜色

此段背景颜色为 #e1cdd4.

<p style="background-color:#e1cdd4;">文本</p>
#e1cdd4 边框颜色

这个边框颜色为 #e1cdd4.

<div style="border:1px solid #e1cdd4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1cdd4;}
.background {background-color:#e1cdd4;}
.border {border:1px solid #e1cdd4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉