#e1d5e3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1d5e3由88.24%红色,83.53%绿色和89.02%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为213,蓝色值为227。在CMKY色彩空间中,他由0.88%青色,6.17%品红色,0.0%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.2
  • G 83.5
  • B 89.0
  RGB 百分比
  • C 0.9
  • M 6.2
  • Y 0.0
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e1d5e3 颜色转换

#e1d5e3十进制的RGB值为R:225, G:213, B:227。 CMYK值为C:0.882, M:6.168, Y: 0.0, K: 10.98

RGB 225, 213, 227
百分比 88.24%, 83.53%, 89.02%
十六进制 e1d5e3
十进制 14800355
二进制 11100001,11010101,11100011
CMYK 0.882, 6.168, 0.0, 10.98
CMYK百分比 1%, 6%, 0%, 11%
CMY 0.118, 0.165, 0.11
CMY百分比 12%, 16%, 11%
HSL 291.43°, 20.0, 86.28
HSV (or HSB) 291.43°, 6.167, 89.02
XYZ 68.708, 69.142, 82.395
xyY 0.312, 0.314, 69.142
CIE-LAB 86.574, 6.608, -5.402
CIE-LUV 86.574, 5.948, -9.477
CIE-LCH/LCHab 86.574, 8.535, 320.732
CIE-LUV/LCHuv 86.574, 11.189, 302.112
Hunter-Lab 83.152, 1.979, -0.544
YIQ 218.184, 2.6526, 6.8948
YUV 218.184, 4.34057, 5.97986
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e1d5e3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1d5e3 相似颜色

相似颜色

#e1d5e3 色度/色彩

至黑
至白

#e1d5e3 色调

色调变化

#e1d5e3 HTML/CSS代码

#e1d5e3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1d5e3.

<span style="color:#e1d5e3;">文本</span>
#e1d5e3 背景颜色

此段背景颜色为 #e1d5e3.

<p style="background-color:#e1d5e3;">文本</p>
#e1d5e3 边框颜色

这个边框颜色为 #e1d5e3.

<div style="border:1px solid #e1d5e3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1d5e3;}
.background {background-color:#e1d5e3;}
.border {border:1px solid #e1d5e3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉