#e1d8e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1d8e4由88.24%红色,84.71%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为216,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由1.32%青色,5.26%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.2
  • G 84.7
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 1.3
  • M 5.3
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e1d8e4 颜色转换

#e1d8e4十进制的RGB值为R:225, G:216, B:228。 CMYK值为C:1.316, M:5.263, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 225, 216, 228
百分比 88.24%, 84.71%, 89.41%
十六进制 e1d8e4
十进制 14801124
二进制 11100001,11011000,11100100
CMYK 1.316, 5.263, 0.0, 10.588
CMYK百分比 1%, 5%, 0%, 11%
CMY 0.118, 0.153, 0.106
CMY百分比 12%, 15%, 11%
HSL 285.0°, 18.18, 87.06
HSV (or HSB) 285.0°, 5.263, 89.41
XYZ 69.608, 70.721, 83.378
xyY 0.311, 0.316, 70.721
CIE-LAB 87.349, 5.219, -4.788
CIE-LUV 87.349, 4.362, -8.288
CIE-LCH/LCHab 87.349, 7.082, 317.465
CIE-LUV/LCHuv 87.349, 9.366, 297.759
Hunter-Lab 84.096, 0.582, 0.083
YIQ 220.059, 1.5075, 5.6379
YUV 220.059, 3.90999, 4.33488
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e1d8e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1d8e4 相似颜色

相似颜色

#e1d8e4 色度/色彩

至黑
至白

#e1d8e4 色调

色调变化

#e1d8e4 HTML/CSS代码

#e1d8e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1d8e4.

<span style="color:#e1d8e4;">文本</span>
#e1d8e4 背景颜色

此段背景颜色为 #e1d8e4.

<p style="background-color:#e1d8e4;">文本</p>
#e1d8e4 边框颜色

这个边框颜色为 #e1d8e4.

<div style="border:1px solid #e1d8e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1d8e4;}
.background {background-color:#e1d8e4;}
.border {border:1px solid #e1d8e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉