#e1d9e6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1d9e6由88.24%红色,85.1%绿色和90.2%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为217,蓝色值为230。在CMKY色彩空间中,他由2.17%青色,5.65%品红色,0.0%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 88.2
  • G 85.1
  • B 90.2
  RGB 百分比
  • C 2.2
  • M 5.7
  • Y 0.0
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#e1d9e6 颜色转换

#e1d9e6十进制的RGB值为R:225, G:217, B:230。 CMYK值为C:2.174, M:5.652, Y: 0.0, K: 9.804

RGB 225, 217, 230
百分比 88.24%, 85.1%, 90.2%
十六进制 e1d9e6
十进制 14801382
二进制 11100001,11011001,11100110
CMYK 2.174, 5.652, 0.0, 9.804
CMYK百分比 2%, 6%, 0%, 10%
CMY 0.118, 0.149, 0.098
CMY百分比 12%, 15%, 10%
HSL 276.92°, 20.64, 87.65
HSV (or HSB) 276.92°, 5.652, 90.2
XYZ 70.145, 71.347, 84.935
xyY 0.31, 0.315, 71.347
CIE-LAB 87.653, 5.063, -5.395
CIE-LUV 87.653, 3.726, -9.212
CIE-LCH/LCHab 87.653, 7.399, 313.182
CIE-LUV/LCHuv 87.653, 9.937, 292.024
Hunter-Lab 84.467, 0.416, -0.491
YIQ 220.874, 0.5903, 5.7376
YUV 220.874, 4.49313, 3.61987
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#e1d9e6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1d9e6 相似颜色

相似颜色

#e1d9e6 色度/色彩

至黑
至白

#e1d9e6 色调

色调变化

#e1d9e6 HTML/CSS代码

#e1d9e6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1d9e6.

<span style="color:#e1d9e6;">文本</span>
#e1d9e6 背景颜色

此段背景颜色为 #e1d9e6.

<p style="background-color:#e1d9e6;">文本</p>
#e1d9e6 边框颜色

这个边框颜色为 #e1d9e6.

<div style="border:1px solid #e1d9e6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1d9e6;}
.background {background-color:#e1d9e6;}
.border {border:1px solid #e1d9e6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉