#e1dc49 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1dc49由88.24%红色,86.27%绿色和28.63%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为220,蓝色值为73。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.22%品红色,67.56%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 88.2
  • G 86.3
  • B 28.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.2
  • Y 67.6
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e1dc49 颜色转换

#e1dc49十进制的RGB值为R:225, G:220, B:73。 CMYK值为C:0.0, M:2.221, Y: 67.556, K: 11.765

RGB 225, 220, 73
百分比 88.24%, 86.27%, 28.63%
十六进制 e1dc49
十进制 14801993
二进制 11100001,11011100,01001001
CMYK 0.0, 2.221, 67.556, 11.765
CMYK百分比 0%, 2%, 68%, 12%
CMY 0.118, 0.137, 0.714
CMY百分比 12%, 14%, 71%
HSL 58.02°, 71.7, 58.43
HSV (or HSB) 58.02°, 67.55600000000001, 88.23
XYZ 57.847, 67.676, 16.319
xyY 0.408, 0.477, 67.676
CIE-LAB 85.844, -15.259, 69.358
CIE-LUV 85.844, 9.372, 83.193
CIE-LCH/LCHab 85.844, 71.017, 102.408
CIE-LUV/LCHuv 85.844, 83.72, 83.573
Hunter-Lab 82.265, -18.448, 45.825
YIQ 204.737, 50.2106, -44.6889
YUV 204.737, -64.82545, 17.77647
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#e1dc49 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1dc49 相似颜色

相似颜色

#e1dc49 色度/色彩

至黑
至白

#e1dc49 色调

色调变化

#e1dc49 HTML/CSS代码

#e1dc49 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1dc49.

<span style="color:#e1dc49;">文本</span>
#e1dc49 背景颜色

此段背景颜色为 #e1dc49.

<p style="background-color:#e1dc49;">文本</p>
#e1dc49 边框颜色

这个边框颜色为 #e1dc49.

<div style="border:1px solid #e1dc49;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1dc49;}
.background {background-color:#e1dc49;}
.border {border:1px solid #e1dc49;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉