#e1e0e1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e1e0e1由88.24%红色,87.84%绿色和88.24%蓝色组成,十进制红色值为225,绿色值为224,蓝色值为225。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.44%品红色,0.0%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.2
  • G 87.8
  • B 88.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.4
  • Y 0.0
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#e1e0e1 颜色转换

#e1e0e1十进制的RGB值为R:225, G:224, B:225。 CMYK值为C:0.0, M:0.444, Y: 0.0, K: 11.765

RGB 225, 224, 225
百分比 88.24%, 87.84%, 88.24%
十六进制 e1e0e1
十进制 14803169
二进制 11100001,11100000,11100001
CMYK 0.0, 0.444, 0.0, 11.765
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 12%
CMY 0.118, 0.122, 0.118
CMY百分比 12%, 12%, 12%
HSL 300.0°, 1.64, 88.04
HSV (or HSB) 300.0°, 0.44400000000000006, 88.23
XYZ 71.295, 74.755, 81.903
xyY 0.313, 0.328, 74.755
CIE-LAB 89.278, 0.516, -0.376
CIE-LUV 89.278, 0.501, -0.667
CIE-LCH/LCHab 89.278, 0.639, 323.876
CIE-LUV/LCHuv 89.278, 0.834, 306.918
Hunter-Lab 86.461, -4.117, 4.358
YIQ 224.413, 0.2746, 0.5227
YUV 224.413, 0.29111, 0.51499
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e1e0e1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e1e0e1 相似颜色

相似颜色

#e1e0e1 色度/色彩

至黑
至白

#e1e0e1 色调

色调变化

#e1e0e1 HTML/CSS代码

#e1e0e1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e1e0e1.

<span style="color:#e1e0e1;">文本</span>
#e1e0e1 背景颜色

此段背景颜色为 #e1e0e1.

<p style="background-color:#e1e0e1;">文本</p>
#e1e0e1 边框颜色

这个边框颜色为 #e1e0e1.

<div style="border:1px solid #e1e0e1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e1e0e1;}
.background {background-color:#e1e0e1;}
.border {border:1px solid #e1e0e1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉