#e27bd6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e27bd6由88.63%红色,48.24%绿色和83.92%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为123,蓝色值为214。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,45.58%品红色,5.31%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 88.6
  • G 48.2
  • B 83.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 45.6
  • Y 5.3
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e27bd6 颜色转换

#e27bd6十进制的RGB值为R:226, G:123, B:214。 CMYK值为C:0.0, M:45.575, Y: 5.309, K: 11.373

RGB 226, 123, 214
百分比 88.63%, 48.24%, 83.92%
十六进制 e27bd6
十进制 14842838
二进制 11100010,01111011,11010110
CMYK 0.0, 45.575, 5.309, 11.373
CMYK百分比 0%, 46%, 5%, 11%
CMY 0.114, 0.518, 0.161
CMY百分比 11%, 52%, 16%
HSL 306.99°, 63.98, 68.43
HSV (or HSB) 306.99°, 45.574999999999996, 88.63
XYZ 50.584, 35.192, 67.743
xyY 0.329, 0.229, 35.192
CIE-LAB 65.898, 52.183, -29.536
CIE-LUV 65.898, 52.257, -54.104
CIE-LCH/LCHab 65.898, 59.962, 330.49
CIE-LUV/LCHuv 65.898, 75.22, 314.005
Hunter-Lab 59.323, 48.388, -26.179
YIQ 164.171, 32.1394, 50.1037
YUV 164.171, 24.52284, 54.24409
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#e27bd6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e27bd6 相似颜色

相似颜色

#e27bd6 色度/色彩

至黑
至白

#e27bd6 色调

色调变化

#e27bd6 HTML/CSS代码

#e27bd6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e27bd6.

<span style="color:#e27bd6;">文本</span>
#e27bd6 背景颜色

此段背景颜色为 #e27bd6.

<p style="background-color:#e27bd6;">文本</p>
#e27bd6 边框颜色

这个边框颜色为 #e27bd6.

<div style="border:1px solid #e27bd6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e27bd6;}
.background {background-color:#e27bd6;}
.border {border:1px solid #e27bd6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉