#e28b8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e28b8e由88.63%红色,54.51%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为139,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,38.5%品红色,37.17%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9999

  • R 88.6
  • G 54.5
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 38.5
  • Y 37.2
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e28b8e 颜色转换

#e28b8e十进制的RGB值为R:226, G:139, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:38.495, Y: 37.168, K: 11.373

RGB 226, 139, 142
百分比 88.63%, 54.51%, 55.69%
十六进制 e28b8e
十进制 14846862
二进制 11100010,10001011,10001110
CMYK 0.0, 38.495, 37.168, 11.373
CMYK百分比 0%, 38%, 37%, 11%
CMY 0.114, 0.455, 0.443
CMY百分比 11%, 45%, 44%
HSL 357.93°, 60.0, 71.57
HSV (or HSB) 357.93°, 38.496, 88.63
XYZ 45.479, 36.59, 30.257
xyY 0.405, 0.326, 36.59
CIE-LAB 66.968, 33.455, 12.536
CIE-LUV 66.968, 58.934, 10.741
CIE-LCH/LCHab 66.968, 35.727, 20.542
CIE-LUV/LCHuv 66.968, 59.905, 10.329
Hunter-Lab 60.489, 28.35, 12.686
YIQ 165.355, 50.8794, 19.3341
YUV 165.355, -11.49092, 53.20497
网页安全色 #cc9999
颜色名称

#e28b8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e28b8e 相似颜色

相似颜色

#e28b8e 色度/色彩

至黑
至白

#e28b8e 色调

色调变化

#e28b8e HTML/CSS代码

#e28b8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e28b8e.

<span style="color:#e28b8e;">文本</span>
#e28b8e 背景颜色

此段背景颜色为 #e28b8e.

<p style="background-color:#e28b8e;">文本</p>
#e28b8e 边框颜色

这个边框颜色为 #e28b8e.

<div style="border:1px solid #e28b8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e28b8e;}
.background {background-color:#e28b8e;}
.border {border:1px solid #e28b8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉