#e29ff4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e29ff4由88.63%红色,62.35%绿色和95.69%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为159,蓝色值为244。在CMKY色彩空间中,他由7.38%青色,34.84%品红色,0.0%黄色和4.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99ff

  • R 88.6
  • G 62.4
  • B 95.7
  RGB 百分比
  • C 7.4
  • M 34.8
  • Y 0.0
  • K 4.3
  CMYK 百分比

#e29ff4 颜色转换

#e29ff4十进制的RGB值为R:226, G:159, B:244。 CMYK值为C:7.377, M:34.836, Y: 0.0, K: 4.314

RGB 226, 159, 244
百分比 88.63%, 62.35%, 95.69%
十六进制 e29ff4
十进制 14852084
二进制 11100010,10011111,11110100
CMYK 7.377, 34.836, 0.0, 4.314
CMYK百分比 7%, 35%, 0%, 4%
CMY 0.114, 0.376, 0.043
CMY百分比 11%, 38%, 4%
HSL 287.29°, 79.44, 79.02
HSV (or HSB) 287.29°, 34.836, 95.69
XYZ 60.089, 47.498, 91.586
xyY 0.302, 0.238, 47.498
CIE-LAB 74.507, 39.012, -32.746
CIE-LUV 74.507, 30.662, -58.277
CIE-LCH/LCHab 74.507, 50.934, 319.991
CIE-LUV/LCHuv 74.507, 65.851, 297.751
Hunter-Lab 68.919, 35.023, -30.547
YIQ 188.723, 12.6148, 40.6225
YUV 188.723, 27.20388, 32.70415
网页安全色 #cc99ff
颜色名称

#e29ff4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e29ff4 相似颜色

相似颜色

#e29ff4 色度/色彩

至黑
至白

#e29ff4 色调

色调变化

#e29ff4 HTML/CSS代码

#e29ff4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e29ff4.

<span style="color:#e29ff4;">文本</span>
#e29ff4 背景颜色

此段背景颜色为 #e29ff4.

<p style="background-color:#e29ff4;">文本</p>
#e29ff4 边框颜色

这个边框颜色为 #e29ff4.

<div style="border:1px solid #e29ff4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e29ff4;}
.background {background-color:#e29ff4;}
.border {border:1px solid #e29ff4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉