#e2a2bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2a2bb由88.63%红色,63.53%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为162,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,28.32%品红色,17.26%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 88.6
  • G 63.5
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 28.3
  • Y 17.3
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2a2bb 颜色转换

#e2a2bb十进制的RGB值为R:226, G:162, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:28.319, Y: 17.257, K: 11.373

RGB 226, 162, 187
百分比 88.63%, 63.53%, 73.33%
十六进制 e2a2bb
十进制 14852795
二进制 11100010,10100010,10111011
CMYK 0.0, 28.319, 17.257, 11.373
CMYK百分比 0%, 28%, 17%, 11%
CMY 0.114, 0.365, 0.267
CMY百分比 11%, 36%, 27%
HSL 336.56°, 52.46, 76.08
HSV (or HSB) 336.56°, 28.319, 88.63
XYZ 53.253, 45.599, 53.008
xyY 0.351, 0.3, 45.599
CIE-LAB 73.284, 27.35, -3.395
CIE-LUV 73.284, 37.944, -9.949
CIE-LCH/LCHab 73.284, 27.56, 352.924
CIE-LUV/LCHuv 73.284, 39.227, 345.307
Hunter-Lab 67.527, 22.596, 0.728
YIQ 183.986, 30.1051, 21.316
YUV 183.986, 1.4853, 36.85975
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e2a2bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2a2bb 相似颜色

相似颜色

#e2a2bb 色度/色彩

至黑
至白

#e2a2bb 色调

色调变化

#e2a2bb HTML/CSS代码

#e2a2bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2a2bb.

<span style="color:#e2a2bb;">文本</span>
#e2a2bb 背景颜色

此段背景颜色为 #e2a2bb.

<p style="background-color:#e2a2bb;">文本</p>
#e2a2bb 边框颜色

这个边框颜色为 #e2a2bb.

<div style="border:1px solid #e2a2bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2a2bb;}
.background {background-color:#e2a2bb;}
.border {border:1px solid #e2a2bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉