#e2a2e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2a2e0由88.63%红色,63.53%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为162,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,28.32%品红色,0.88%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 88.6
  • G 63.5
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 28.3
  • Y 0.9
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2a2e0 颜色转换

#e2a2e0十进制的RGB值为R:226, G:162, B:224。 CMYK值为C:0.0, M:28.319, Y: 0.885, K: 11.373

RGB 226, 162, 224
百分比 88.63%, 63.53%, 87.84%
十六进制 e2a2e0
十进制 14852832
二进制 11100010,10100010,11100000
CMYK 0.0, 28.319, 0.885, 11.373
CMYK百分比 0%, 28%, 1%, 11%
CMY 0.114, 0.365, 0.122
CMY百分比 11%, 36%, 12%
HSL 301.87°, 52.46, 76.08
HSV (or HSB) 301.87°, 28.319, 88.63
XYZ 57.737, 47.393, 76.623
xyY 0.318, 0.261, 47.393
CIE-LAB 74.44, 33.628, -21.964
CIE-LUV 74.44, 32.376, -39.832
CIE-LCH/LCHab 74.44, 40.165, 326.85
CIE-LUV/LCHuv 74.44, 51.33, 309.105
Hunter-Lab 68.843, 29.231, -17.801
YIQ 188.204, 18.217, 32.8304
YUV 188.204, 17.6173, 33.15938
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e2a2e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2a2e0 相似颜色

相似颜色

#e2a2e0 色度/色彩

至黑
至白

#e2a2e0 色调

色调变化

#e2a2e0 HTML/CSS代码

#e2a2e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2a2e0.

<span style="color:#e2a2e0;">文本</span>
#e2a2e0 背景颜色

此段背景颜色为 #e2a2e0.

<p style="background-color:#e2a2e0;">文本</p>
#e2a2e0 边框颜色

这个边框颜色为 #e2a2e0.

<div style="border:1px solid #e2a2e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2a2e0;}
.background {background-color:#e2a2e0;}
.border {border:1px solid #e2a2e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉