#e2a6dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2a6dc由88.63%红色,65.1%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为166,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,26.55%品红色,2.65%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 88.6
  • G 65.1
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 26.5
  • Y 2.7
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2a6dc 颜色转换

#e2a6dc十进制的RGB值为R:226, G:166, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:26.548, Y: 2.654, K: 11.373

RGB 226, 166, 220
百分比 88.63%, 65.1%, 86.27%
十六进制 e2a6dc
十进制 14853852
二进制 11100010,10100110,11011100
CMYK 0.0, 26.548, 2.654, 11.373
CMYK百分比 0%, 27%, 3%, 11%
CMY 0.114, 0.349, 0.137
CMY百分比 11%, 35%, 14%
HSL 306.0°, 50.85, 76.86
HSV (or HSB) 306.0°, 26.549, 88.63
XYZ 57.917, 48.61, 74.038
xyY 0.321, 0.269, 48.61
CIE-LAB 75.208, 30.757, -18.617
CIE-LUV 75.208, 31.012, -34.051
CIE-LCH/LCHab 75.208, 35.953, 328.814
CIE-LUV/LCHuv 75.208, 46.057, 312.326
Hunter-Lab 69.721, 26.268, -14.157
YIQ 190.096, 18.4038, 29.4948
YUV 190.096, 14.71786, 31.49946
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e2a6dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2a6dc 相似颜色

相似颜色

#e2a6dc 色度/色彩

至黑
至白

#e2a6dc 色调

色调变化

#e2a6dc HTML/CSS代码

#e2a6dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2a6dc.

<span style="color:#e2a6dc;">文本</span>
#e2a6dc 背景颜色

此段背景颜色为 #e2a6dc.

<p style="background-color:#e2a6dc;">文本</p>
#e2a6dc 边框颜色

这个边框颜色为 #e2a6dc.

<div style="border:1px solid #e2a6dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2a6dc;}
.background {background-color:#e2a6dc;}
.border {border:1px solid #e2a6dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉