#e2b48b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2b48b由88.63%红色,70.59%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为180,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,20.35%品红色,38.5%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 88.6
  • G 70.6
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 20.4
  • Y 38.5
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2b48b 颜色转换

#e2b48b十进制的RGB值为R:226, G:180, B:139。 CMYK值为C:0.0, M:20.354, Y: 38.495, K: 11.373

RGB 226, 180, 139
百分比 88.63%, 70.59%, 54.51%
十六进制 e2b48b
十进制 14857355
二进制 11100010,10110100,10001011
CMYK 0.0, 20.354, 38.495, 11.373
CMYK百分比 0%, 20%, 38%, 11%
CMY 0.114, 0.294, 0.455
CMY百分比 11%, 29%, 45%
HSL 28.27°, 60.0, 71.57
HSV (or HSB) 28.27°, 38.496, 88.63
XYZ 52.345, 50.677, 31.449
xyY 0.389, 0.377, 50.677
CIE-LAB 76.483, 11.208, 27.248
CIE-LUV 76.483, 32.859, 34.409
CIE-LCH/LCHab 76.483, 29.464, 67.641
CIE-LUV/LCHuv 76.483, 47.578, 46.32
Hunter-Lab 71.188, 6.674, 23.639
YIQ 189.08, 40.5847, -3.0302
YUV 189.08, -24.64218, 32.39041
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#e2b48b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2b48b 相似颜色

相似颜色

#e2b48b 色度/色彩

至黑
至白

#e2b48b 色调

色调变化

#e2b48b HTML/CSS代码

#e2b48b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2b48b.

<span style="color:#e2b48b;">文本</span>
#e2b48b 背景颜色

此段背景颜色为 #e2b48b.

<p style="background-color:#e2b48b;">文本</p>
#e2b48b 边框颜色

这个边框颜色为 #e2b48b.

<div style="border:1px solid #e2b48b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2b48b;}
.background {background-color:#e2b48b;}
.border {border:1px solid #e2b48b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉