#e2b5ca 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2b5ca由88.63%红色,70.98%绿色和79.22%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为181,蓝色值为202。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,19.91%品红色,10.62%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 71.0
  • B 79.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 19.9
  • Y 10.6
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2b5ca 颜色转换

#e2b5ca十进制的RGB值为R:226, G:181, B:202。 CMYK值为C:0.0, M:19.912, Y: 10.619, K: 11.373

RGB 226, 181, 202
百分比 88.63%, 70.98%, 79.22%
十六进制 e2b5ca
十进制 14857674
二进制 11100010,10110101,11001010
CMYK 0.0, 19.912, 10.619, 11.373
CMYK百分比 0%, 20%, 11%, 11%
CMY 0.114, 0.29, 0.208
CMY百分比 11%, 29%, 21%
HSL 332.0°, 43.69, 79.8
HSV (or HSB) 332.0°, 19.912, 88.63
XYZ 58.547, 53.482, 63.113
xyY 0.334, 0.305, 53.482
CIE-LAB 78.159, 19.571, -4.415
CIE-LUV 78.159, 25.576, -10.131
CIE-LCH/LCHab 78.159, 20.063, 347.289
CIE-LUV/LCHuv 78.159, 27.51, 338.391
Hunter-Lab 73.132, 14.922, 0.024
YIQ 196.849, 20.0682, 16.0527
YUV 196.849, 2.53696, 25.57479
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2b5ca 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2b5ca 相似颜色

相似颜色

#e2b5ca 色度/色彩

至黑
至白

#e2b5ca 色调

色调变化

#e2b5ca HTML/CSS代码

#e2b5ca 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2b5ca.

<span style="color:#e2b5ca;">文本</span>
#e2b5ca 背景颜色

此段背景颜色为 #e2b5ca.

<p style="background-color:#e2b5ca;">文本</p>
#e2b5ca 边框颜色

这个边框颜色为 #e2b5ca.

<div style="border:1px solid #e2b5ca;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2b5ca;}
.background {background-color:#e2b5ca;}
.border {border:1px solid #e2b5ca;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉