#e2b8e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2b8e5由88.63%红色,72.16%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为184,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由1.31%青色,19.65%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 72.2
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 1.3
  • M 19.7
  • Y 0.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e2b8e5 颜色转换

#e2b8e5十进制的RGB值为R:226, G:184, B:229。 CMYK值为C:1.311, M:19.651, Y: 0.0, K: 10.196

RGB 226, 184, 229
百分比 88.63%, 72.16%, 89.8%
十六进制 e2b8e5
十进制 14858469
二进制 11100010,10111000,11100101
CMYK 1.311, 19.651, 0.0, 10.196
CMYK百分比 1%, 20%, 0%, 10%
CMY 0.114, 0.278, 0.102
CMY百分比 11%, 28%, 10%
HSL 296.0°, 46.39, 80.98
HSV (or HSB) 296.0°, 19.651, 89.8
XYZ 62.645, 56.108, 81.654
xyY 0.313, 0.28, 56.108
CIE-LAB 79.675, 22.737, -16.749
CIE-LUV 79.675, 20.925, -29.971
CIE-LCH/LCHab 79.675, 28.24, 323.624
CIE-LUV/LCHuv 79.675, 36.553, 304.923
Hunter-Lab 74.905, 18.2, -12.198
YIQ 201.688, 10.5693, 22.887
YUV 201.688, 13.44238, 21.32955
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2b8e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2b8e5 相似颜色

相似颜色

#e2b8e5 色度/色彩

至黑
至白

#e2b8e5 色调

色调变化

#e2b8e5 HTML/CSS代码

#e2b8e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2b8e5.

<span style="color:#e2b8e5;">文本</span>
#e2b8e5 背景颜色

此段背景颜色为 #e2b8e5.

<p style="background-color:#e2b8e5;">文本</p>
#e2b8e5 边框颜色

这个边框颜色为 #e2b8e5.

<div style="border:1px solid #e2b8e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2b8e5;}
.background {background-color:#e2b8e5;}
.border {border:1px solid #e2b8e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉