#e2bdbc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2bdbc由88.63%红色,74.12%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为189,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,16.37%品红色,16.81%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 74.1
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 16.4
  • Y 16.8
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2bdbc 颜色转换

#e2bdbc十进制的RGB值为R:226, G:189, B:188。 CMYK值为C:0.0, M:16.371, Y: 16.814, K: 11.373

RGB 226, 189, 188
百分比 88.63%, 74.12%, 73.73%
十六进制 e2bdbc
十进制 14859708
二进制 11100010,10111101,10111100
CMYK 0.0, 16.371, 16.814, 11.373
CMYK百分比 0%, 16%, 17%, 11%
CMY 0.114, 0.259, 0.263
CMY百分比 11%, 26%, 26%
HSL 1.58°, 39.58, 81.18
HSV (or HSB) 1.58°, 16.814, 88.63
XYZ 58.638, 56.196, 55.332
xyY 0.345, 0.33, 56.196
CIE-LAB 79.725, 13.037, 5.443
CIE-LUV 79.725, 22.659, 5.613
CIE-LCH/LCHab 79.725, 14.127, 22.662
CIE-LUV/LCHuv 79.725, 23.344, 13.913
Hunter-Lab 74.964, 8.437, 8.712
YIQ 199.949, 22.3696, 7.5143
YUV 199.949, -5.87792, 22.85501
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2bdbc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2bdbc 相似颜色

相似颜色

#e2bdbc 色度/色彩

至黑
至白

#e2bdbc 色调

色调变化

#e2bdbc HTML/CSS代码

#e2bdbc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2bdbc.

<span style="color:#e2bdbc;">文本</span>
#e2bdbc 背景颜色

此段背景颜色为 #e2bdbc.

<p style="background-color:#e2bdbc;">文本</p>
#e2bdbc 边框颜色

这个边框颜色为 #e2bdbc.

<div style="border:1px solid #e2bdbc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2bdbc;}
.background {background-color:#e2bdbc;}
.border {border:1px solid #e2bdbc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉