#e2be88 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2be88由88.63%红色,74.51%绿色和53.33%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为190,蓝色值为136。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.93%品红色,39.82%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 88.6
  • G 74.5
  • B 53.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.9
  • Y 39.8
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2be88 颜色转换

#e2be88十进制的RGB值为R:226, G:190, B:136。 CMYK值为C:0.0, M:15.929, Y: 39.823, K: 11.373

RGB 226, 190, 136
百分比 88.63%, 74.51%, 53.33%
十六进制 e2be88
十进制 14859912
二进制 11100010,10111110,10001000
CMYK 0.0, 15.929, 39.823, 11.373
CMYK百分比 0%, 16%, 40%, 11%
CMY 0.114, 0.255, 0.467
CMY百分比 11%, 25%, 47%
HSL 36.0°, 60.81, 70.98
HSV (or HSB) 36.0°, 39.823, 88.63
XYZ 54.221, 54.775, 31.008
xyY 0.387, 0.391, 54.775
CIE-LAB 78.911, 5.579, 32.058
CIE-LUV 78.911, 26.685, 41.525
CIE-LCH/LCHab 78.911, 32.54, 80.128
CIE-LUV/LCHuv 78.911, 49.36, 57.274
Hunter-Lab 74.01, 1.255, 26.967
YIQ 194.608, 38.8026, -9.1908
YUV 194.608, -28.83878, 27.54054
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#e2be88 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2be88 相似颜色

相似颜色

#e2be88 色度/色彩

至黑
至白

#e2be88 色调

色调变化

#e2be88 HTML/CSS代码

#e2be88 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2be88.

<span style="color:#e2be88;">文本</span>
#e2be88 背景颜色

此段背景颜色为 #e2be88.

<p style="background-color:#e2be88;">文本</p>
#e2be88 边框颜色

这个边框颜色为 #e2be88.

<div style="border:1px solid #e2be88;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2be88;}
.background {background-color:#e2be88;}
.border {border:1px solid #e2be88;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉