#e2c6dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2c6dc由88.63%红色,77.65%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为198,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.39%品红色,2.65%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 77.6
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.4
  • Y 2.7
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2c6dc 颜色转换

#e2c6dc十进制的RGB值为R:226, G:198, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:12.389, Y: 2.654, K: 11.373

RGB 226, 198, 220
百分比 88.63%, 77.65%, 86.27%
十六进制 e2c6dc
十进制 14862044
二进制 11100010,11000110,11011100
CMYK 0.0, 12.389, 2.654, 11.373
CMYK百分比 0%, 12%, 3%, 11%
CMY 0.114, 0.224, 0.137
CMY百分比 11%, 22%, 14%
HSL 312.86°, 32.56, 83.14
HSV (or HSB) 312.86°, 12.389, 88.63
XYZ 64.474, 61.725, 76.224
xyY 0.319, 0.305, 61.725
CIE-LAB 82.767, 13.606, -7.298
CIE-LUV 82.767, 14.763, -13.582
CIE-LCH/LCHab 82.767, 15.439, 331.79
CIE-LUV/LCHuv 82.767, 20.061, 317.385
Hunter-Lab 78.565, 8.996, -2.527
YIQ 208.88, 9.6166, 12.7684
YUV 208.88, 5.47434, 15.01978
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2c6dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2c6dc 相似颜色

相似颜色

#e2c6dc 色度/色彩

至黑
至白

#e2c6dc 色调

色调变化

#e2c6dc HTML/CSS代码

#e2c6dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2c6dc.

<span style="color:#e2c6dc;">文本</span>
#e2c6dc 背景颜色

此段背景颜色为 #e2c6dc.

<p style="background-color:#e2c6dc;">文本</p>
#e2c6dc 边框颜色

这个边框颜色为 #e2c6dc.

<div style="border:1px solid #e2c6dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2c6dc;}
.background {background-color:#e2c6dc;}
.border {border:1px solid #e2c6dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉