#e2d1b7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2d1b7由88.63%红色,81.96%绿色和71.76%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为209,蓝色值为183。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.52%品红色,19.03%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 82.0
  • B 71.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.5
  • Y 19.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2d1b7 颜色转换

#e2d1b7十进制的RGB值为R:226, G:209, B:183。 CMYK值为C:0.0, M:7.521, Y: 19.026, K: 11.373

RGB 226, 209, 183
百分比 88.63%, 81.96%, 71.76%
十六进制 e2d1b7
十进制 14864823
二进制 11100010,11010001,10110111
CMYK 0.0, 7.521, 19.026, 11.373
CMYK百分比 0%, 8%, 19%, 11%
CMY 0.114, 0.18, 0.282
CMY百分比 11%, 18%, 28%
HSL 36.28°, 42.57, 80.2
HSV (or HSB) 36.28°, 19.027, 88.63
XYZ 62.711, 65.189, 54.077
xyY 0.345, 0.358, 65.189
CIE-LAB 84.581, 1.741, 15.031
CIE-LUV 84.581, 11.777, 21.39
CIE-LCH/LCHab 84.581, 15.132, 83.392
CIE-LUV/LCHuv 84.581, 24.418, 61.164
Hunter-Lab 80.74, -2.655, 16.808
YIQ 211.119, 18.4841, -4.4957
YUV 211.119, -13.83512, 13.05526
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2d1b7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2d1b7 相似颜色

相似颜色

#e2d1b7 色度/色彩

至黑
至白

#e2d1b7 色调

色调变化

#e2d1b7 HTML/CSS代码

#e2d1b7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2d1b7.

<span style="color:#e2d1b7;">文本</span>
#e2d1b7 背景颜色

此段背景颜色为 #e2d1b7.

<p style="background-color:#e2d1b7;">文本</p>
#e2d1b7 边框颜色

这个边框颜色为 #e2d1b7.

<div style="border:1px solid #e2d1b7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2d1b7;}
.background {background-color:#e2d1b7;}
.border {border:1px solid #e2d1b7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉