#e2d4b8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2d4b8由88.63%红色,83.14%绿色和72.16%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为212,蓝色值为184。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.19%品红色,18.58%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 83.1
  • B 72.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.2
  • Y 18.6
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2d4b8 颜色转换

#e2d4b8十进制的RGB值为R:226, G:212, B:184。 CMYK值为C:0.0, M:6.194, Y: 18.584, K: 11.373

RGB 226, 212, 184
百分比 88.63%, 83.14%, 72.16%
十六进制 e2d4b8
十进制 14865592
二进制 11100010,11010100,10111000
CMYK 0.0, 6.194, 18.584, 11.373
CMYK百分比 0%, 6%, 19%, 11%
CMY 0.114, 0.169, 0.278
CMY百分比 11%, 17%, 28%
HSL 40.0°, 42.0, 80.39
HSV (or HSB) 40.0°, 18.584, 88.63
XYZ 63.558, 66.717, 54.874
xyY 0.343, 0.36, 66.717
CIE-LAB 85.361, 0.333, 15.6
CIE-LUV 85.361, 10.021, 22.481
CIE-LCH/LCHab 85.361, 15.604, 88.776
CIE-LUV/LCHuv 85.361, 24.614, 65.974
Hunter-Lab 81.681, -4.045, 17.344
YIQ 212.994, 17.339, -5.7526
YUV 212.994, -14.2657, 11.41028
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2d4b8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2d4b8 相似颜色

相似颜色

#e2d4b8 色度/色彩

至黑
至白

#e2d4b8 色调

色调变化

#e2d4b8 HTML/CSS代码

#e2d4b8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2d4b8.

<span style="color:#e2d4b8;">文本</span>
#e2d4b8 背景颜色

此段背景颜色为 #e2d4b8.

<p style="background-color:#e2d4b8;">文本</p>
#e2d4b8 边框颜色

这个边框颜色为 #e2d4b8.

<div style="border:1px solid #e2d4b8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2d4b8;}
.background {background-color:#e2d4b8;}
.border {border:1px solid #e2d4b8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉