#e2d7b9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2d7b9由88.63%红色,84.31%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为215,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.87%品红色,18.14%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 84.3
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.9
  • Y 18.1
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2d7b9 颜色转换

#e2d7b9十进制的RGB值为R:226, G:215, B:185。 CMYK值为C:0.0, M:4.866, Y: 18.141, K: 11.373

RGB 226, 215, 185
百分比 88.63%, 84.31%, 72.55%
十六进制 e2d7b9
十进制 14866361
二进制 11100010,11010111,10111001
CMYK 0.0, 4.866, 18.141, 11.373
CMYK百分比 0%, 5%, 18%, 11%
CMY 0.114, 0.157, 0.275
CMY百分比 11%, 16%, 27%
HSL 43.9°, 41.41, 80.59
HSV (or HSB) 43.9°, 18.142, 88.63
XYZ 64.42, 68.273, 55.681
xyY 0.342, 0.362, 68.273
CIE-LAB 86.143, -1.07, 16.173
CIE-LUV 86.143, 8.277, 23.577
CIE-LCH/LCHab 86.143, 16.208, 93.784
CIE-LUV/LCHuv 86.143, 24.988, 70.657
Hunter-Lab 82.628, -5.432, 17.885
YIQ 214.869, 16.1939, -7.0095
YUV 214.869, -14.69628, 9.7653
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2d7b9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2d7b9 相似颜色

相似颜色

#e2d7b9 色度/色彩

至黑
至白

#e2d7b9 色调

色调变化

#e2d7b9 HTML/CSS代码

#e2d7b9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2d7b9.

<span style="color:#e2d7b9;">文本</span>
#e2d7b9 背景颜色

此段背景颜色为 #e2d7b9.

<p style="background-color:#e2d7b9;">文本</p>
#e2d7b9 边框颜色

这个边框颜色为 #e2d7b9.

<div style="border:1px solid #e2d7b9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2d7b9;}
.background {background-color:#e2d7b9;}
.border {border:1px solid #e2d7b9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉