#e2d9ba 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2d9ba由88.63%红色,85.1%绿色和72.94%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为217,蓝色值为186。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.98%品红色,17.7%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 85.1
  • B 72.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.0
  • Y 17.7
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2d9ba 颜色转换

#e2d9ba十进制的RGB值为R:226, G:217, B:186。 CMYK值为C:0.0, M:3.982, Y: 17.699, K: 11.373

RGB 226, 217, 186
百分比 88.63%, 85.1%, 72.94%
十六进制 e2d9ba
十进制 14866874
二进制 11100010,11011001,10111010
CMYK 0.0, 3.982, 17.699, 11.373
CMYK百分比 0%, 4%, 18%, 11%
CMY 0.114, 0.149, 0.271
CMY百分比 11%, 15%, 27%
HSL 46.5°, 40.82, 80.78
HSV (or HSB) 46.5°, 17.699, 88.63
XYZ 65.038, 69.34, 56.41
xyY 0.341, 0.363, 69.34
CIE-LAB 86.672, -1.951, 16.391
CIE-LUV 86.672, 7.101, 24.074
CIE-LCH/LCHab 86.672, 16.507, 96.787
CIE-LUV/LCHuv 86.672, 25.1, 73.565
Hunter-Lab 83.271, -6.307, 18.125
YIQ 216.157, 15.3234, -7.7437
YUV 216.157, -14.838, 8.63531
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2d9ba 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2d9ba 相似颜色

相似颜色

#e2d9ba 色度/色彩

至黑
至白

#e2d9ba 色调

色调变化

#e2d9ba HTML/CSS代码

#e2d9ba 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2d9ba.

<span style="color:#e2d9ba;">文本</span>
#e2d9ba 背景颜色

此段背景颜色为 #e2d9ba.

<p style="background-color:#e2d9ba;">文本</p>
#e2d9ba 边框颜色

这个边框颜色为 #e2d9ba.

<div style="border:1px solid #e2d9ba;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2d9ba;}
.background {background-color:#e2d9ba;}
.border {border:1px solid #e2d9ba;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉