#e2e2e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2e2e2由88.63%红色,88.63%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为226,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 88.6
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#e2e2e2 颜色转换

#e2e2e2十进制的RGB值为R:226, G:226, B:226。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 226, 226, 226
百分比 88.63%, 88.63%, 88.63%
十六进制 e2e2e2
十进制 14869218
二进制 11100010,11100010,11100010
CMYK 0.0, 0.0, 0.0, 11.373
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 11%
CMY 0.114, 0.114, 0.114
CMY百分比 11%, 11%, 11%
HSL 0.0°, 0.0, 88.63
HSV (or HSB) 0.0°, 0.0, 88.63
XYZ 72.285, 76.052, 82.819
xyY 0.313, 0.329, 76.052
CIE-LAB 89.883, 0, -0.008
CIE-LUV 89.883, -0.006, -0.012
CIE-LCH/LCHab 89.883, 0.008, 266.929
CIE-LUV/LCHuv 89.883, 0.013, 244.541
Hunter-Lab 87.208, -4.658, 4.74
YIQ 226, 0, 0
YUV 226, 0.00226, 0
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2e2e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2e2e2 相似颜色

相似颜色

#e2e2e2 色度/色彩

至黑
至白

#e2e2e2 色调

色调变化

#e2e2e2 HTML/CSS代码

#e2e2e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2e2e2.

<span style="color:#e2e2e2;">文本</span>
#e2e2e2 背景颜色

此段背景颜色为 #e2e2e2.

<p style="background-color:#e2e2e2;">文本</p>
#e2e2e2 边框颜色

这个边框颜色为 #e2e2e2.

<div style="border:1px solid #e2e2e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2e2e2;}
.background {background-color:#e2e2e2;}
.border {border:1px solid #e2e2e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉