#e2e3bf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2e3bf由88.63%红色,89.02%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为227,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由0.44%青色,0.0%品红色,15.86%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 88.6
  • G 89.0
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 0.4
  • M 0.0
  • Y 15.9
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e2e3bf 颜色转换

#e2e3bf十进制的RGB值为R:226, G:227, B:191。 CMYK值为C:0.441, M:0.0, Y: 15.859, K: 10.98

RGB 226, 227, 191
百分比 88.63%, 89.02%, 74.9%
十六进制 e2e3bf
十进制 14869439
二进制 11100010,11100011,10111111
CMYK 0.441, 0.0, 15.859, 10.98
CMYK百分比 0%, 0%, 16%, 11%
CMY 0.114, 0.11, 0.251
CMY百分比 11%, 11%, 25%
HSL 61.67°, 39.13, 81.96
HSV (or HSB) 61.67°, 15.859000000000002, 89.02
XYZ 68.235, 74.869, 60.144
xyY 0.336, 0.368, 74.869
CIE-LAB 89.332, -6.309, 17.507
CIE-LUV 89.332, 1.324, 26.587
CIE-LCH/LCHab 89.332, 18.609, 109.818
CIE-LUV/LCHuv 89.332, 26.62, 87.15
Hunter-Lab 86.527, -10.656, 19.357
YIQ 222.597, 10.9709, -11.4147
YUV 222.597, -15.5466, 2.98536
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e2e3bf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2e3bf 相似颜色

相似颜色

#e2e3bf 色度/色彩

至黑
至白

#e2e3bf 色调

色调变化

#e2e3bf HTML/CSS代码

#e2e3bf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2e3bf.

<span style="color:#e2e3bf;">文本</span>
#e2e3bf 背景颜色

此段背景颜色为 #e2e3bf.

<p style="background-color:#e2e3bf;">文本</p>
#e2e3bf 边框颜色

这个边框颜色为 #e2e3bf.

<div style="border:1px solid #e2e3bf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2e3bf;}
.background {background-color:#e2e3bf;}
.border {border:1px solid #e2e3bf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉