#e2e8ac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e2e8ac由88.63%红色,90.98%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为226,绿色值为232,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由2.59%青色,0.0%品红色,25.86%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccff99

  • R 88.6
  • G 91.0
  • B 67.5
  RGB 百分比
  • C 2.6
  • M 0.0
  • Y 25.9
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e2e8ac 颜色转换

#e2e8ac十进制的RGB值为R:226, G:232, B:172。 CMYK值为C:2.586, M:0.0, Y: 25.862, K: 9.02

RGB 226, 232, 172
百分比 88.63%, 90.98%, 67.45%
十六进制 e2e8ac
十进制 14870700
二进制 11100010,11101000,10101100
CMYK 2.586, 0.0, 25.862, 9.02
CMYK百分比 3%, 0%, 26%, 9%
CMY 0.114, 0.09, 0.325
CMY百分比 11%, 9%, 33%
HSL 66.0°, 56.6, 79.22
HSV (or HSB) 66.0°, 25.862000000000002, 90.98
XYZ 67.666, 76.861, 50.298
xyY 0.347, 0.395, 76.861
CIE-LAB 90.257, -11.549, 28.595
CIE-LUV 90.257, -0.573, 42.294
CIE-LCH/LCHab 90.257, 30.84, 111.993
CIE-LUV/LCHuv 90.257, 42.298, 90.776
Hunter-Lab 87.67, -15.653, 27.353
YIQ 223.366, 15.7026, -19.941
YUV 223.366, -25.2749, 2.3106
网页安全色 #ccff99
颜色名称

#e2e8ac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e2e8ac 相似颜色

相似颜色

#e2e8ac 色度/色彩

至黑
至白

#e2e8ac 色调

色调变化

#e2e8ac HTML/CSS代码

#e2e8ac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e2e8ac.

<span style="color:#e2e8ac;">文本</span>
#e2e8ac 背景颜色

此段背景颜色为 #e2e8ac.

<p style="background-color:#e2e8ac;">文本</p>
#e2e8ac 边框颜色

这个边框颜色为 #e2e8ac.

<div style="border:1px solid #e2e8ac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e2e8ac;}
.background {background-color:#e2e8ac;}
.border {border:1px solid #e2e8ac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉