#e38b9e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e38b9e由89.02%红色,54.51%绿色和61.96%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为139,蓝色值为158。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,38.77%品红色,30.4%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9999

  • R 89.0
  • G 54.5
  • B 62.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 38.8
  • Y 30.4
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e38b9e 颜色转换

#e38b9e十进制的RGB值为R:227, G:139, B:158。 CMYK值为C:0.0, M:38.767, Y: 30.397, K: 10.98

RGB 227, 139, 158
百分比 89.02%, 54.51%, 61.96%
十六进制 e38b9e
十进制 14912414
二进制 11100011,10001011,10011110
CMYK 0.0, 38.767, 30.397, 10.98
CMYK百分比 0%, 39%, 30%, 11%
CMY 0.11, 0.455, 0.38
CMY百分比 11%, 45%, 38%
HSL 347.05°, 61.11, 71.77
HSV (or HSB) 347.05°, 38.767, 89.02
XYZ 47.083, 37.267, 37.059
xyY 0.388, 0.307, 37.267
CIE-LAB 67.477, 35.804, 4.286
CIE-LUV 67.477, 56.778, -0.633
CIE-LCH/LCHab 67.477, 36.06, 6.827
CIE-LUV/LCHuv 67.477, 56.781, 359.361
Hunter-Lab 61.047, 30.836, 6.74
YIQ 167.478, 46.3345, 24.5248
YUV 167.478, -4.66205, 52.21981
网页安全色 #cc9999
颜色名称

#e38b9e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e38b9e 相似颜色

相似颜色

#e38b9e 色度/色彩

至黑
至白

#e38b9e 色调

色调变化

#e38b9e HTML/CSS代码

#e38b9e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e38b9e.

<span style="color:#e38b9e;">文本</span>
#e38b9e 背景颜色

此段背景颜色为 #e38b9e.

<p style="background-color:#e38b9e;">文本</p>
#e38b9e 边框颜色

这个边框颜色为 #e38b9e.

<div style="border:1px solid #e38b9e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e38b9e;}
.background {background-color:#e38b9e;}
.border {border:1px solid #e38b9e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉