#e38e3b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e38e3b由89.02%红色,55.69%绿色和23.14%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为142,蓝色值为59。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,37.45%品红色,74.01%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9933

  • R 89.0
  • G 55.7
  • B 23.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 37.4
  • Y 74.0
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e38e3b 颜色转换

#e38e3b十进制的RGB值为R:227, G:142, B:59。 CMYK值为C:0.0, M:37.446, Y: 74.009, K: 10.98

RGB 227, 142, 59
百分比 89.02%, 55.69%, 23.14%
十六进制 e38e3b
十进制 14913083
二进制 11100011,10001110,00111011
CMYK 0.0, 37.446, 74.009, 10.98
CMYK百分比 0%, 37%, 74%, 11%
CMY 0.11, 0.443, 0.769
CMY百分比 11%, 44%, 77%
HSL 29.64°, 75.0, 56.08
HSV (or HSB) 29.64°, 74.009, 89.02
XYZ 42.142, 35.996, 8.866
xyY 0.484, 0.414, 35.996
CIE-LAB 66.517, 25.592, 55.584
CIE-LUV 66.517, 68.403, 55.259
CIE-LCH/LCHab 66.517, 61.193, 65.277
CIE-LUV/LCHuv 66.517, 87.934, 38.933
Hunter-Lab 59.996, 20.386, 33.236
YIQ 157.953, 77.3194, -7.8521
YUV 157.953, -48.69263, 60.57583
网页安全色 #cc9933
颜色名称

#e38e3b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e38e3b 相似颜色

相似颜色

#e38e3b 色度/色彩

至黑
至白

#e38e3b 色调

色调变化

#e38e3b HTML/CSS代码

#e38e3b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e38e3b.

<span style="color:#e38e3b;">文本</span>
#e38e3b 背景颜色

此段背景颜色为 #e38e3b.

<p style="background-color:#e38e3b;">文本</p>
#e38e3b 边框颜色

这个边框颜色为 #e38e3b.

<div style="border:1px solid #e38e3b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e38e3b;}
.background {background-color:#e38e3b;}
.border {border:1px solid #e38e3b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉