#e3b2dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3b2dc由89.02%红色,69.8%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为178,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.59%品红色,3.08%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 89.0
  • G 69.8
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 21.6
  • Y 3.1
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3b2dc 颜色转换

#e3b2dc十进制的RGB值为R:227, G:178, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:21.586, Y: 3.084, K: 10.98

RGB 227, 178, 220
百分比 89.02%, 69.8%, 86.27%
十六进制 e3b2dc
十进制 14922460
二进制 11100011,10110010,11011100
CMYK 0.0, 21.586, 3.084, 10.98
CMYK百分比 0%, 22%, 3%, 11%
CMY 0.11, 0.302, 0.137
CMY百分比 11%, 30%, 14%
HSL 308.57°, 46.67, 79.41
HSV (or HSB) 308.57°, 21.586, 89.02
XYZ 60.516, 53.34, 74.814
xyY 0.321, 0.283, 53.34
CIE-LAB 78.076, 24.645, -14.285
CIE-LUV 78.076, 25.624, -26.296
CIE-LCH/LCHab 78.076, 28.486, 329.903
CIE-LUV/LCHuv 78.076, 36.717, 314.259
Hunter-Lab 73.035, 20.093, -9.611
YIQ 197.439, 15.7045, 23.4339
YUV 197.439, 11.10441, 25.93458
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e3b2dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3b2dc 相似颜色

相似颜色

#e3b2dc 色度/色彩

至黑
至白

#e3b2dc 色调

色调变化

#e3b2dc HTML/CSS代码

#e3b2dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3b2dc.

<span style="color:#e3b2dc;">文本</span>
#e3b2dc 背景颜色

此段背景颜色为 #e3b2dc.

<p style="background-color:#e3b2dc;">文本</p>
#e3b2dc 边框颜色

这个边框颜色为 #e3b2dc.

<div style="border:1px solid #e3b2dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3b2dc;}
.background {background-color:#e3b2dc;}
.border {border:1px solid #e3b2dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉