#e3c8bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3c8bb由89.02%红色,78.43%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为200,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.9%品红色,17.62%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 78.4
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 11.9
  • Y 17.6
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3c8bb 颜色转换

#e3c8bb十进制的RGB值为R:227, G:200, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:11.895, Y: 17.622, K: 10.98

RGB 227, 200, 187
百分比 89.02%, 78.43%, 73.33%
十六进制 e3c8bb
十进制 14928059
二进制 11100011,11001000,10111011
CMYK 0.0, 11.895, 17.622, 10.98
CMYK百分比 0%, 12%, 18%, 11%
CMY 0.11, 0.216, 0.267
CMY百分比 11%, 22%, 27%
HSL 19.5°, 41.67, 81.18
HSV (or HSB) 19.5°, 17.621000000000002, 89.02
XYZ 61.301, 61.228, 55.6
xyY 0.344, 0.344, 61.228
CIE-LAB 82.501, 7.422, 9.972
CIE-LUV 82.501, 17.191, 13.186
CIE-LCH/LCHab 82.501, 12.431, 53.339
CIE-LUV/LCHuv 82.501, 21.666, 37.488
Hunter-Lab 78.249, 2.905, 12.645
YIQ 206.591, 20.2662, 1.6649
YUV 206.591, -9.63851, 17.90513
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3c8bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3c8bb 相似颜色

相似颜色

#e3c8bb 色度/色彩

至黑
至白

#e3c8bb 色调

色调变化

#e3c8bb HTML/CSS代码

#e3c8bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3c8bb.

<span style="color:#e3c8bb;">文本</span>
#e3c8bb 背景颜色

此段背景颜色为 #e3c8bb.

<p style="background-color:#e3c8bb;">文本</p>
#e3c8bb 边框颜色

这个边框颜色为 #e3c8bb.

<div style="border:1px solid #e3c8bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3c8bb;}
.background {background-color:#e3c8bb;}
.border {border:1px solid #e3c8bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉